moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi

Ustawa o obronie ojczyzny wprowadza wiele nowych rozwiązań, dlatego MON uruchomiło cykl szkoleń kaskadowych w jednostkach, by wszyscy żołnierze mieli pełną wiedzę na temat zmienionych przepisów. Na naszych łamach regularnie publikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Udzielają ich eksperci z Ministerstwa Obrony Narodowej.

Czy na podstawie ustawy o obronie ojczyzny żołnierzom zawodowym należą się nadgodziny za udział w konwoju (m.in. materiałów niejawnych itd.) oraz za wykonywanie zadań ochronnych przewożonego mienia wojskowego – np. amunicji, broni, materiałów niebezpiecznych itd.?

Czas służby żołnierzy zawodowych jest regulowany postanowieniami ustawy z 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny. Zgodnie z art. 275 ust. 2 i 3 tej ustawy zadania służbowe żołnierzy zawodowych powinny być ustalane przez przełożonych w sposób pozwalający na ich wykonywanie w ramach 40 godzin służby w tygodniu. Wykonywanie zadań służbowych nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w tygodniu, w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym. W zamian za czas służby przekraczający 40 godzin służby w tygodniu żołnierzowi zawodowemu przysługuje czas wolny w takim samym wymiarze. Ma on też prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie oraz 24 godzin nieprzerwanego odpoczynku w okresie siedmiodniowym.

REKLAMA

Zgodnie z art. 275 ust. 4 ustawy przepisy dotyczące wymiaru czasu służby (ust. 2 i 3) nie mają zastosowania do oficerów zawodowych pełniących obowiązki dowódców jednostek wojskowych, a także do żołnierzy zawodowych realizujących zadania szczególnie istotne dla sił zbrojnych oraz realizujących zadania o charakterze nadzwyczajnym, niezbędne do ochrony interesów państwa, w szczególności: biorących udział w zapobieganiu skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz wykonujących zadania mające na celu ich usunięcie, pełniących służby i dyżury, odbywających ćwiczenia i szkolenia oraz pełniących służbę wojskową poza granicami państwa.

W omawianym przypadku jeżeli żołnierz wykonuje zadania poza normalnymi godzinami służbowymi, to oczywiście nadgodziny się należą. Konwojowanie – w czasie pokoju – nie jest zadaniem nadzwyczajnym.

Czy zasiłek osiedleniowy przysługuje obojgu małżonkom będącym żołnierzami zawodowymi, którzy zostali przeniesieni służbowo w tym samym czasie do tej samej jednostki wojskowej?

W omawianej sytuacji zasiłek osiedleniowy przysługuje tylko jednemu z małżonków żołnierzy. Należy podkreślić, że przedmiotowa należność jest uzależniona od spełnienia warunku przesiedlenia się członków rodziny żołnierza (w tym drugiego małżonka żołnierza) – co jest zdarzeniem jednorazowym. Dlatego nie jest możliwe spełnienie tego warunku w przypadku drugiego małżonka żołnierza, a tym samym nabycie przez niego uprawnień do tej należności.

Czy gratyfikacja urlopowa przysługuje na własne dziecko w wieku poniżej 25 lat, które w wyniku rozwodu jest pod opieką matki?

Zgodnie z brzmieniem art. 446 ust. 3 ustawy o obronie ojczyzny przy ustalaniu wysokości gratyfikacji urlopowej uwzględnia się również małżonka, a także dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego. Z kolei w art. 2 w pkt. 7 wskazano, że za dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego należy rozumieć dzieci własne żołnierza zawodowego, dzieci jego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci przyjęte na wychowanie, do czasu zawarcia przez nie związku małżeńskiego, które:

a) nie przekroczyły 18. roku życia, a w przypadku uczęszczania do szkoły lub odbywania studiów w szkole wyższej 25. roku życia, albo
b) stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku określonego w lit. a.

Odnosząc się do omawianego przypadku, należy wskazać, że zarówno fakt rozwodu rodziców, jak i pozostawanie dziecka pod opieką matki pozostają bez wpływu na możliwość uznania go za pozostające na utrzymaniu żołnierza. Jeżeli więc dziecko wypełnia przesłanki określone w cytowanym art. 2 pkt 7 ustawy, to pomimo rozwodu i sprawowania opieki przez matkę może zostać uwzględnione przez żołnierza do gratyfikacji urlopowej.

Czy żołnierz TSW posiadający stopień wojskowy szeregowego, który w poprzedniej służbie uzyskał stopień aspiranta sztabowego policji (odpowiednik w wojsku: starszy chorąży sztabowy), może ubiegać się o jego przywrócenie z jednoczesnym obniżeniem do młodszego chorążego?

Poruszone w zapytaniu kwestie dotyczą równorzędności stopni wojskowych ze stopniami innych służb mundurowych. Ustawa o obronie ojczyzny przewiduje dwa tryby przyznawania stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem nabytym w innych formacjach mundurowych.

Pierwszy tryb określono w art. 137 ustawy, gdzie wskazano na możliwość przeniesienia funkcjonariusza innych służb mundurowych na własną prośbę do dalszego pełnienia służby w ramach zawodowej służby wojskowej. Wówczas przeniesienie odbywa się za zgodą ministra obrony narodowej oraz ministra nadzorującego daną służbę i następuje z zachowaniem ciągłości służby. Ponadto do okresu służby, od którego jest uzależnione mianowanie na wyższy stopień wojskowy lub wyznaczenie na wyższe stanowisko służbowe, wlicza się okres posiadania równorzędnego stopnia służbowego w danej służbie oraz okres zajmowania równorzędnego stanowiska w danej służbie. Funkcjonariusz otrzymuje także stopień wojskowy równorzędny z posiadanym stopniem w odpowiedniej służbie zgodnie z art. 140 ustawy.

Z kolei drugi tryb określono w art. 138 ustawy i odnosi się on do powołania do zawodowej lub terytorialnej służby wojskowej. We wskazanym przepisie podjęto, że osoba posiadająca stopień policyjny, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, powołana na jej wniosek albo za jej zgodą do zawodowej lub terytorialnej służby wojskowej, otrzymuje stopień równorzędny ze stopniem posiadanym w danej służbie, zgodnie z art. 140.

Powyższe oznacza, że otrzymanie stopnia wojskowego równorzędnego ze stopniem posiadanym w danej służbie możliwe jest w sytuacji przeniesienia funkcjonariusza innych służb mundurowych na własną prośbę do dalszego pełnienia służby w ramach zawodowej służby wojskowej albo powołania do zawodowej lub terytorialnej służby wojskowej. Zatem na tym etapie ustalany jest równorzędny stopień wojskowy. Przepisy prawa nie przewidują więc możliwości zmiany już przyznanego stopnia wojskowego.

Czy podchorążym AWL-u kształcącym się w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, pełniącym zawodową służbę wojskową w trakcie kształcenia, przysługuje dodatkowo urlop szkoleniowy?

Zgodnie z art. 95 ust. 7 ustawy o obronie ojczyzny żołnierz po powołaniu do zawodowej służby wojskowej, w przypadku dalszego kształcenia w uczelni wojskowej, nabywa uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zawodowych z wyjątkiem m.in. art. 105, tj. „Żołnierz zawodowy może pobierać naukę, jeżeli nie koliduje to z wykonywaniem przez niego zadań służbowych”. Przyznanie urlopu szkoleniowego określonego w art. 272 ww. ustawy przysługuje żołnierzom zawodowym pobierającym naukę na podstawie art. 105. W związku z powyższym podchorążym-studentom Uniwersytetu Medycznego w Łodzi nie przysługuje urlop szkoleniowy określony w art. 272 cyt. ustawy.

Jak liczyć 60 dni przebywania żołnierza na granicy przy rozpatrywaniu wniosku o „Tanie wczasy”? Czy należy przyjąć każdy rozpoczęty dzień, czy tylko pełne doby ?

Stosownie do art. 293 ust. 11 ustawy o obronie ojczyzny żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni w strefie nadgranicznej w ramach pomocy udzielanej Straży Granicznej przez siły zbrojne na podstawie art. 11b ustawy z 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1486, 1728, 1898, 2191 i 2333) przyznaje się dodatkowo dopłatę w ramach programu „Tanie wczasy” do wypoczynku tego żołnierza oraz jego małżonka i dzieci pozostających na jego utrzymaniu.

Przepisy w tym zakresie nie wskazują pojęć „doba” i „godziny” – należy jednak przyjąć, że projektodawca wskazał tu pojęcie „dnia” rozumianego jako każdy dzień, w którym żołnierz został skierowany do pełnienia służby w strefie nadgranicznej w ramach pomocy udzielanej Straży Granicznej przez siły zbrojne, na postawie rozkazu lub decyzji dowódcy jednostki wojskowej. Będzie to więc każdy dzień, w którym żołnierz pełnił taką służbę, bez względu na godzinę jej rozpoczęcia lub zakończenia, zgodnie z datami wskazanymi w wyżej wymienionych dokumentach.

Czy zasady przyznawania nadgodzin związane są z zakresami obowiązków lub kartą opisu stanowiska służbowego (KOSS) zajmowanych stanowisk służbowych? Proszę o interpretację poniższych przykładów i określenie, czy nadgodziny powinni otrzymać: szef sekcji wychowawczej odpowiedzialny za „organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć patriotyczno-wojskowych, obchodów świąt i uroczystości…” za udział w uroczystości, w dzień ustawowo wolny od pracy; żołnierze kompanii honorowej za udział w uroczystości, w dzień ustawowo wolny od pracy; oficer sekcji personalnej, który o godz. 15.00 otrzymał zadanie przygotowania sprawozdania do godz. 8.00 kolejnego dnia, wykraczającego poza jego zakres obowiązków, np. pozostających w kwestii sekcji szkolenia, żołnierz-kierowca, który wykonywał swoją pracę ponad osiem godzin, np. realizował przewóz osób (wyjazd godz. 6.00–15.00, powrót 16.00–20.00 – razem 13 godzin)?

Przyznanie lub odmowa przyznania nadgodzin nie jest związana z zakresem obowiązków lub KOSS-em` zajmowanego stanowiska. Znaczenie ma to, czy wykonywane zadania mieszczą się lub nie w art. 275 ust. 4 ustawy o obronie ojczyzny.
Za udział w uroczystości związanej z zabezpieczeniem święta i promocją wojska w dniu wolnym od służby szef sekcji wychowawczej powinien otrzymać nadgodziny. To, czy ma to w obowiązkach, czy nie – tak jak wskazano powyżej – nie ma znaczenia. To samo dotyczy kompanii honorowej.

Jeżeli oficer sekcji personalnej – czy też każdej innej – otrzyma o godz. 15.00 zadanie przygotowania na rano jakiegoś materiału i wiąże się z tym konieczność pozostania po godzinach służbowych, to jest to polecenie przełożonego i on je wykonuje, bez względu na to, czy zadanie jest z jego obszaru, czy też z obszaru sekcji szkolenia. Za czas „ponadnormatywny” należy mu się czas wolny. W przypadku żołnierzy zajmujących stanowiska kierowców, którzy wykonywali zwykłe, codzienne obowiązki na zajmowanym stanowisku ponad standardowe 8 godzin, np. realizowali przewóz osób czy odbiór sprzętu z innej jednostki, liczą im się nadgodziny (nie ma znaczenia, czy żołnierz prowadził pojazd cały ten czas, czy tylko przez pewną jego część). Jeżeli natomiast prowadzi pojazd i przewozi żołnierzy swojego pododdziału na poligon lub na strzelnicę, to wówczas uczestniczy w szkoleniu i nadgodziny nie są mu liczone.

PZ

autor zdjęć: 17 BZ

dodaj komentarz

komentarze


Strzelnice dla specjalsów
 
Unia Europejska pomoże Ukrainie
Olimp gotowy na igrzyska!
Katastrofa M-346. Nie żyje pilot Bielika
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Unowocześnione Rosomaki dla wojska
Pierwsze ćwiczenia Eurokorpusu w Polsce
Rusza operacja „Bezpieczne Podlasie”
Wodne szkolenie wielkopolskich terytorialsów
Spotkanie z żołnierzami przed szczytem NATO
Polski Kontyngent Wojskowy Olimp w Paryżu
„Oczko” wojskowych lekkoatletów
Ćwierć wieku pracy na rzecz polskich peacekeeperów
Mark Rutte pokieruje NATO
Serwis bliżej domu
Trzy miecze, czyli międzynarodowy sprawdzian
Medalowe żniwa pływaków i florecistek CWZS-u
Katastrofa gibraltarska, czyli śmierć gen. Sikorskiego
Szkolenie na miarę czasów
Parasol nad Morzem Bałtyckim
X ŚWIĘTO STRZELCA KONNEGO.
Miliardy na modernizację armii
Niepokonana reprezentacja Czarnej Dywizji
Powstanie polsko-koreańskie konsorcjum
RBN przed szczytem NATO
Śmierć przyszła po wojnie
Wojskowa odprawa przed szczytem Sojuszu
Jak usprawnić działania służb na granicy
Oczy na Kijów
Spadochroniarze na warcie w UE
Włoskie Eurofightery na polskim niebie
Szczyt NATO w Waszyngtonie: Ukraina o krok bliżej Sojuszu
Ostatnia niedziela…
Zdzisław Krasnodębski – bohater bitwy o Anglię
Ludzie bez twarzy
Prezydent Zełenski w Warszawie
Za zdrowie utracone na służbie
Konsultacje polsko-niemieckie w Warszawie
Polsko-litewskie konsultacje
Patrioty i F-16 dla Ukrainy. Trwa szczyt NATO
Szczyt NATO: wzmacniamy wschodnią flankę
Logistyczne wzmocnienie Pilicy
Szkolenie do walk w mieście
Ustawa o obronie ojczyzny – pytania i odpowiedzi
Żołnierze gen. Maczka na piłkarskich koszulkach
Walka – tak, ale tylko polityczna
By żołnierze mogli służyć bezpiecznie
Oficerskie gwiazdki dla absolwentów WAT-u
Roczny dyżur spadochroniarzy
Lato pod wodą
Sukces lekkoatletów CWZS-u w Paryżu
Specjalsi zakończyli dyżur w SON-ie
Wsparcie MON-u dla studentów
„Jaguar” z Gujany
Nowy porządek w Europie
Spędź wakacje z wojskiem!
Sportowa rywalizacja weteranów misji
Szczyt NATO, czyli siła w Sojuszu
Biało-czerwona nad Wilnem

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Agencja Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO