moja polska zbrojna
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez Wojskowy Instytut Wydawniczy Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: Polityka przetwarzania danych.

Prosimy o zaakceptowanie warunków przetwarzania danych osobowych przez Wojskowych Instytut Wydawniczy – Akceptuję

 
„Kompletny szpital” – nowa inicjatywa WIM

„Kompletny szpital” – to nowa inicjatywa Wojskowego Instytutu Medycznego podnosząca rynkową wartość konkurencyjną podmiotów leczniczych wojskowej służby zdrowia.

Nowa perspektywa rozwoju wojskowej służby zdrowia odpowiadająca bieżącym potrzebom sił zbrojnych oraz zmianom zachodzącym na krajowym rynku ochrony zdrowia wymaga dziś gruntownej przebudowy poprawiającej m.in. racjonalność wydatkowania przeznaczonych na zakupy i inwestycje środków finansowych, jak również usprawniającej stosowane w codziennej praktyce metody organizacji i zarządzania. Jej pierwszoplanowym, mierzalnym, mającym praktyczny wymiar celem powinno być osadzenie jak największej liczby wojskowych placówek medycznych w gronie jednostek mających status krajowego centrum doskonałości i kompetencji, tj. liderów skutecznej implementacji i praktycznego wykorzystania unikalnych zasobów kadrowych, aparaturowych i materiałowo-technicznych. Idąc tą drogą, mając głównie na uwadze potrzeby wojskowych podmiotów leczniczych celujące w poprawę ich konkurencyjności na rynku usług medycznych Wojskowy Instytut Medyczny wyszedł z inicjatywą działań informacyjno-szkoleniowych usprawniających procesy w tym zakresie. Z początkiem bieżącego roku, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów i absolwentów prowadzonych w WIM studiów podyplomowych na kierunku „Zarządzanie i kierowanie zakładem leczniczym resortu obrony narodowej”, rozpoczęliśmy cykl wizyt studyjnych kadry kierowniczej szpitali wojskowych poświęconych m.in. standaryzacji organizacji i wyposażenia placówek, efektywnemu wykorzystaniu systemów zarządzania przepływem informacji medycznej i zarządczej oraz propagowaniu sprawdzonych rozwiązań w zakresie funkcjonowania i zarządzania podmiotami leczniczymi. Dążymy do sytuacji, w której regułą postępowania w gronie podmiotów leczniczych MON będzie dzielenie się najlepszą wiedzą, doświadczeniem, sprawdzoną w działaniu praktyką. Wiele innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i funkcjonalnych z powodzeniem stosowanych dziś w naszych szpitalach zasługuje na upowszechnienie jako praktyczne narzędzia podnoszące ich sprawność operacyjną oraz konkurencyjność. Dzięki temu przymiotnik wojskowy w nazwie ma szansę stać się nie tylko informacją o pochodzeniu organu założycielskiego, ale także naturalnym synonimem, marką najwyższej jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej – powiedział dyrektor WIM, konsultant krajowy do spraw obronności w dziedzinie chorób wewnętrznych gen. dyw. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak.

Zorganizowana w WIM pierwsza wizyta studyjna umożliwiła praktyczne zapoznanie się kadry kierowniczej 4 WSK we Wrocławiu – SOR, Kliniki Onkologii i Klinki Chirurgii – z najlepszymi praktykami dotyczącymi organizacji i funkcjonowania podmiotów leczniczych.

REKLAMA

W dzisiejszej onkologii coraz mniej procedur leczniczych i diagnostycznych wymaga hospitalizacji, dlatego też większość świadczeń jest wykonywana w trybie ambulatoryjnym, co jest znacznie wygodniejsze, bezpieczniejsze dla chorych i tańsze – tłumaczyła kierownik Kliniki Onkologii dr hab. n. med. Renata Duchnowska, profesor instytutu. Dlatego też, zgodnie ze światowymi trendami w Klinice prowadzimy leczenie głównie w ramach Ośrodka Chemioterapii Dziennej i Poradni. Jest to duże wyzwanie dla całego personelu - lekarzy, pielęgniarek i sekretarek medycznych. Obieg dokumentacji musi być sprawny i szybki. Co więcej, w rozliczeniach z NFZ kluczowe znaczenie ma właściwe kodowanie „procedur” i współdziałanie z Sekcją Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych.

Profesor Duchnowska podkreśliła, że Oddział stacjonarny Kliniki Onkologii WIM stanowi dziś przede wszystkim zabezpieczenie dla chorych z powikłaniami po systemowym leczeniu. Jest również niezbędny w celu realizacji określonych procedur medycznych np. wielogodzinnych wlewów chemioterapii u chorych mieszkających daleko od naszego ośrodka lub chorych w gorszym stanie klinicznym. Utrzymanie oddziału stacjonarnego wymaga dużo większych nakładów finansowych. „Łóżko szpitalne” wymaga zabezpieczenia przez całą dobę i 365 dni w roku, niezależnie od tego czy jest „wolne czy zajęte”, a NFZ płaci za procedurę, a nie za samą „gotowość” do pracy. Dlatego konieczne jest umiejętne koordynowanie pracy oddziału i wykorzystanie zasobów ludzkich. W ramach racjonalizacji kosztów personel Kliniki Onkologii pełni dyżury również dla chorych Oddziału Klinicznego Zakładu Radioterapii. Jakkolwiek uznając znaczenie argumentów natury ekonomicznej nie zapominamy także w naszej Klinice o działalności naukowej i dostępie chorych do nowych metod leczenia w ramach badań klinicznych.

Kierownik SOR WIM lek. Ewa Szymczyk omówiła strukturę i zakres działalności Oddziału SOR, przedstawiając zasady rozliczania świadczeń z NFZ oraz stosowane w WIM metody „uszczelnienia tych rozliczeń, w szczególności dotyczące osób nieubezpieczonych. Pani Kierownik podkreśliła znaczenie i efektywne zastosowanie wypracowanej autorsko w naszym szpitalu zasady rozliczania pacjentów - obcokrajowców. Podkreśliła także ogromne znaczenie jakości wyszkolenia budującego kompetencje osób kodujących świadczenia medyczne.

Wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania kliniki chirurgii dotyczącą sposobu organizacji pracy kliniki oraz oddziału chirurgicznego pełniącego dyżur 24 godzinny przy jednoczesnym wykonywaniu skomplikowanych operacji onkologicznych i torakochirurgicznych omówił kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii WIM dr n. med. Andrzej Kwiatkowski.

Recenzje osób wizytujących:

Płk. dr n. med. Sławomir Powierża – zastępca komendanta ds. lecznictwa szpitalnego:
Problemy dotyczące codziennego funkcjonowania są niemal identyczne w obu naszych szpitalach, pomimo innej lokalizacji i nieco innej specyfiki. We wszystkich dyskutowanych obszarach udało nam się zauważyć wiele bardzo racjonalnych rozwiązań, które będziemy się starali zaimplementować w naszym szpitalu. Do najważniejszych zaliczę:

1. wzmocnienie działu prawnego w celu szybkiego i skutecznego interweniowania w kwestiach spornych z NFZ, innymi szpitalami, kwestiach socjalnych, obcokrajowców itp. Zdecydowane wsparcie prawne pracowników przez szpital daję szansę na bardziej zdecydowane i racjonalne ekonomicznie ich postępowanie,
2. rozdzielnie funkcji sekretarek medycznych i koderów wraz z bieżącym ich doskonaleniem,
3. oparcie przemian organizacyjnych na zmotywowanym i świadomym pionie pielęgniarskim,
4. rozwój "biernego" informowania pacjentów poprzez tablice informacyjne oraz elektroniczne "kioski" kierujące ścieżkami przepływu pacjentów,
5. organizacja wydzielonego ośrodka badań klinicznych - jednego dla całego szpitala ze stałym personelem pomocniczym,
6. powołanie odrębnego Zastępcy Komendanta zajmującego się SOR-em i ruchem chorych w szpitalu

Ppłk lek. Artur Wieraszko Kierownik SOR 4WSKzP we Wrocławiu:
Po rozmowie z Zastępcą Komendanta CSK MON WIM, Kierownikiem SOR lek. Ewą Szymczuk uzyskałem nieocenione informacje dotyczące funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Znaczną część wiedzy uzyskanej wczoraj będę się starał wdrożyć w swoim oddziale.
Dotyczy to głównie rozliczania pacjentów, w tym także nieubezpieczonych i obcokrajowców.
Organizacji pracy z wykorzystaniem personelu pomocniczego celem usprawnienia obiegu dokumentacji medycznej.
Organizacji struktury SOR oraz ruchu chorych celem podtrzymania stałej gotowości do płynnego przyjęcia pacjenta bez zbędnego oczekiwania ZRM.
Wykorzystania zespołu prawników do zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu pracy wobec roszczeniowych pacjentów i ich rodzin oraz także wobec nieuzasadnionych kar od NFZ.
Liczę na dalszą współpracę i stały kontakt tak, aby procedury i zasady postępowania w SOR były spójne w każdej placówce podległej MON.

Lek. Anna Jakieła, Ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej 4WSKzP we Wrocławiu:
Dziękuję za możliwość spotkania, w czasie którego mogliśmy wymienić doświadczenia własne oraz poruszyć tematy trudne i wymagające, zwłaszcza te dotyczące finansowania szpitali. Na szczególną uwagę, w mojej ocenie, zasługują wprowadzone przez WIM zmiany dotyczące funkcjonowania oddziałów SOR, onkologii czy chirurgii, a zatrudnienie przez szpital grupy prawników oraz pracowników socjalnych jest dużym postępem i stanowi niewątpliwe wsparcie zarówno dla lekarzy jak i dla pacjenta.
Rozmowa z Panią profesor Renatą Duchnowską, kierownikiem oddziału onkologii, nie do przecenienia. Wskazówki i rady Pani profesor dotyczące rozliczeń z pewnością przyniosą wymierne korzyści finansowe.
W czasie spotkania omawiane były tematy dotyczące skrupulatności rozliczania procedur medycznych, sprawnego funkcjonowania oddziału chemioterapii dziennej, roli pielęgniarek w procesie leczenia i ważnej roli sekretarek medycznych.

Ppłk dr n. med. Jacek Rać – Klinika Chirurgiczna 4WSK we Wrocławiu:
Dziękuję za owocne spotkanie, na którym zostały poruszone kwestie nie tylko funkcjonowania poszczególnych Klinik, ale szpitala jako całości. Do istotnych zmian wprowadzonych przez Szpital należy:
1. po pierwsze zatrudnienie prawników oraz personelu socjalnego, który umożliwia kierowanie pacjentów do ośrodków pozaszpitalnych, u których leczenie szpitalne zostało zakończone i nie wymagają już opieki specjalistycznej w ramach oddziałów szpitalnych zwiększając tym samym dostępność wolnych łóżek kolejnym pacjentom,
2. po drugie wsparcie personelu lekarskiego działem prawnym w rozmowach z roszczeniowymi pacjentami.
W rozmowie z Kierownikiem Kliniki Chirurgicznej WIM odnośnie wprowadzonych zmian w jej funkcjonowaniu, które przyniosły wymierne korzyści finansowe ustaliliśmy:
- rzetelne i skrupulatne rozliczanie procedur medycznych,
- indywidualne rozliczenia procedur w przypadku pacjentów z przedłużoną hospitalizacją lub wielokrotnie operowanych,
- skrupulatne planowanie wykonania i rozliczanie procedur onkologicznych w ramach pakietu onkologicznego.

Zapraszamy kadrę kierowniczą podmiotów leczniczych wojskowej służby zdrowia do współpracy z naszą placówką oraz kontaktu w celu realizacji kolejnych etapów projektu „Kompletny Szpital”.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: kompletnyszpital@wim.mil.pl

Źródło: WIM

red. PZ

autor zdjęć: WIM

dodaj komentarz

komentarze


Przechowywanie pamięci o Katyniu
 
Pomnik zwycięstwa 1920 roku
Iran uderza w USA
Głosuj na wojskowego sportowca roku
Amerykanie modernizują polskie poligony
32 samoloty F-35A za 4,6 mld dolarów
Wszyscy jesteśmy Darfurczykami
Polscy żołnierze niosą pomoc w Libanie
Czas na Strategię Bezpieczeństwa Morskiego
Nowy wiceminister w MON
Klasy wojskowe po nowemu
Arsenał talibów rozbity przez polskich żołnierzy
Ostatni samochód Marszałka
Kpr. Danuta Dmowska-Andrzejuk ministrem sportu
Prezydent Duda w Davos o przyszłości Sojuszu
Sojusznicze siły ponownie pod polskim dowództwem
Nowelizacja ustawy o weteranach w Sejmie
Zmiany emerytalne dla żołnierzy
Podoficer po nowemu
Auschwitz. Pamięć o Zagładzie
Ottokar-Brzoza będzie kołowy?
They Train Together, They Fight Together
Nowa jednostka do szkolenia specjalsów
Aby pamięć o Monte Cassino była zawsze żywa
Rok pod znakiem kondycji i zdrowia
We Are All Darfur
PKW Orlik na straży bałtyckiego nieba
„Defender Europe 20”, czyli amerykańskie manewry w Europie
Arsenał Iranu
Mobilne moździerze dla armii
Dragoni na poligonie
Prezydent Duda w Hucie Stalowa Wola
„Polski Czołg”, czyli żołnierz niepokonany w oktagonie
Buzdygan Internautów – czas na głosowanie
Jastrzębie przechwyciły rosyjskie myśliwce
Komandos postrzelony podczas ćwiczeń
Stepping out of the Shadow
95 lat temu zdecydowano o budowie Grobu Nieznanego Żołnierza
Armia Czerwona w fabryce śmierci
Polsko-łotewska „Zima”
Podhalańczycy rozpoczynają natowski dyżur
Dobry rok PGZ
Gen. Piotrowski: zagrożenie w Iraku nie wzrasta
Kajak idealny dla komandosa
Defense Without Politics
To nie mogło się udać, ale…
PGZ i Lockheed Martin zacieśniają współpracę
Żołnierze najlepsi na festiwalu sztuk walki
Bohaterskie Orlęta
USA nie zacznie wojny z Iranem
Jak gra dowódca, grają wszyscy
Jakie podwyżki dla żołnierzy?
Beagle dla żołnierzy?
Obradowała Rada Gabinetowa
Zdobywcy „Pen Y Fan”
Network Intelligence
Powstanie bez sukcesu
Żołnierze w dziesiątce najlepszych sportowców Polski
Klasy wojskowe – MON czeka na wnioski szkół

Ministerstwo Obrony Narodowej Wojsko Polskie Sztab Generalny Wojska Polskiego Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych Wojska Obrony
Terytorialnej
Żandarmeria Wojskowa Dowództwo Garnizonu Warszawa Inspektorat Wsparcia SZ Wielonarodowy Korpus
Północno-
Wschodni
Wielonarodowa
Dywizja
Północny-
Wschód
Centrum
Szkolenia Sił Połączonych
NATO (JFTC)
Inspektorat Uzbrojenia

Wojskowy Instytut Wydawniczy (C) 2015
wykonanie i hosting AIKELO